Składki ZUS w czasie epidemii Covid 19

W uchwalonej dzisiaj ustawie o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znalazły się zapowiedziane ulgi dla przedsiębiorców w zakresie składek płaconych na rzecz ZUS. 

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie w jaki sposób te regulacje odnaleźć w dosyć sporym akcie prawnym i jak je zastosować w praktyce. 

Na końcu artykuły zamieszono link do wersji aktu uchwalonej przez Sejm i skierowanej do podpisu przez Prezydenta. 

Przepisy dotyczące składek ZUS znajdują się w artykule 31 zo na stronie 96. 

Przepis ten stanowi, iż zwalnia się z obowiązku opłacania składek (tzn, iż nie jest to odroczenie terminu płatności) za okres od marca do maja 2020 r. przedsiębioców zatrudniających maksymalnie 9 osób bez względu na ich dochody. 

Ustęp drugi tego artykułu stanowi, iż zwalania się od zapłaty składek ZUS przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają nikogo a składki płacą tylko za siebie za ten sam okres ale tylko jeżeli ich przychody w pierwszym miesiący, którego dotyczy wniosek (czyli z reguły marzec 2020 r.) nie przekroczyły 15 681 zł. 

Aby zwolnienie uzyskać konieczne jest złożenie wniosku – wydaje się, iż ZUS opublikuje wzór takiego wniosku na swojej stronie www. Będzie możliwe złożenie go elektronicznie chociaż zakładam, że w pierwszych dniach systemy informatyczne nie dadzą rady dużemu obciążeniu. 

Zwolnienie dla przedsiębiorcy dotyczy maksymalnie kwoty najniższego ZUS-u, czyli kwoty 1 354,64 zł dla osób bez ubezpieczenia chorobowego. 

Zgodnie z ustawą zwolniene obejmuje wszystkie składki płatne ZUS a ilość pracowników jest ustalana na 29 lutego 2020 r. 

W ustawie nie znalazłem wyłączenia dla osób płacących tzw. „mały ZUS” więc wydaje się, iż także będą oni objęci zwolnieniem. 

Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. – art. 31 zp ustawy.