Podział majątku

Z chwilą kiedy ustanie małżeństwo lub spółka albo kiedy nie istnieje możliwość porozumienia się z drugim współwłaścicielem rzeczy zasadne jest wszczęcie sprawy o podział majątku.

W toku sprawy o podział majątku wspólnego ustalany jest skład tego majątku, jego wartość a także, który ze współwłaścicieli go otrzyma. W sprawach o zniesienie współwłasności (np. budynków), ustalana jest wartość przedmiotu współwłasności oraz kto zostanie wyłącznym właścicielem a kto otrzyma spłatę.

W toku spraw o podział majątku po ustaniu małżeństwa często dochodzi także kwestia negocjacji z bankiem, jeżeli majątek obciążony jest kredytem.

Z uwagi na konieczność wyceny wszystkich ruchomości i nieruchomości przez biegłych, konieczność ustalenia wartość nakładów poniesionych na rzeczy oraz często znaczną liczbę świadków sprawy te należą do kategorii skomplikowanych i długotrwałych.

Kancelaria oferuje także pomoc jeżeli współwłaściciele chcą znieść współwłasność i podzielić majątek na drodze ugody sądowej.